Back to top

Empresa

Ajuntar persones que altrament no s’entendrien.
Tancar bretxes lingüístiques, culturals i socials.
Transmetre el missatge d’acord amb el text original, però sobretot respectant les normes culturals de la llengua d’arribada.

Ajuntar persones que altrament no s’entendrien.
Tancar bretxes lingüístiques, culturals i socials.
Transmetre el missatge d’acord amb el text original, però sobretot respectant les normes culturals de la llengua d’arribada.
Les paraules són potser diferents, però es transmet el mateix significat.
No aferrar-se a formulacions, sinó respectar el sentit.
Això és el que ens encanta fer. Oralment i per escrit.
Perquè a la comunicació no compta el “què”, sinó el “per a què”.

Lingüics Comunicació ofereix solucions lingüístiques per a traslladar tot tipus de textos orals i escrits entre àmbits lingüístico-culturals diferents. El nostre equip gestor compta amb experiència pràctica i organitzativa al sector a nivell internacional des de 1996.

La nostra tasca

Més enllà d’una simple transmissió de paraules, frases o idees entre dues llengües, la traducció i interpretació constitueix una activitat que requereix un profund coneixement dels sistemes lingüístics i culturals que entren en comunicació. D’acord amb aquest enfocament, Lingüics realitza els seus serveis tot adaptant-se al context en què es desenvolupen i al públic objectiu al qual s’adrecen.

Juntament amb el nostre equip de col·laboradors, oferim totes les combinacions lingüístiques habitualment demanades al mercat. Els nostres serveis són realitzats per professionals que tenen un excel·lent domini de les llengües de treball i una formació específica en el nostre camp d’activitat. A més, treballem en un gran nombre d’àmbits temàtics, des d’economia i política a cultura i esports, passant per dret, tècnica, medicina, agricultura i un llarg etcètera. Aquesta diversitat és avalada per la nostra variada cartera de clients.

La nostra filosofia

Lingüics s’especialitza en donar solucions a mida del client per a satisfer qualsevol necessitat relacionada amb la comunicació intercultural, oral o escrita, superant barreres lingüístiques.

Realitzem projectes de qualsevol dimensió, des de la traducció de textos breus fins a l’organització d’actes multitudinaris amb interpretació simultània. Des de la nostra oficina de Barcelona, tenim disponibilitat per a prestar serveis arreu del món, ja sigui desplaçant el nostre equip o bé mitjançant professionals locals.

La nostra estructura ens permet d’oferir una atenció personalitzada al client, facilitant una comunicació més fluida i una major capacitat de resposta per a atendre les seves necessitats. Com a professionals de la comunicació, considerem que aquesta és tan important en l’exercici de la nostra professió com en les relacions amb el client, ja que permet una identificació àgil de les necessitats de cada situació i de les millors eines per a proporcionar un servei satisfactori.

Left Parallax Background Element
Right Parallax Background Element

Empresa

Ajuntar persones que altrament no s’entendrien.
Tancar bretxes lingüístiques, culturals i socials.
Transmetre el missatge d’acord amb el text original, però sobretot respectant les normes culturals de la llengua d’arribada.

Les paraules són potser diferents, però es transmet el mateix significat.
No aferrar-se a formulacions, sinó respectar el sentit.
Això és el que ens encanta fer. Oralment i per escrit.
Perquè a la comunicació no compta el “què”, sinó el “per a què”.

Lingüics Comunicació ofereix solucions lingüístiques per a traslladar tot tipus de textos orals i escrits entre àmbits lingüístico-culturals diferents. El nostre equip gestor compta amb experiència pràctica i organitzativa al sector a nivell internacional des de 1996.

La nostra tasca

Més enllà d’una simple transmissió de paraules, frases o idees entre dues llengües, la traducció i interpretació constitueix una activitat que requereix un profund coneixement dels sistemes lingüístics i culturals que entren en comunicació. D’acord amb aquest enfocament, Lingüics realitza els seus serveis tot adaptant-se al context en què es desenvolupen i al públic objectiu al qual s’adrecen.

Juntament amb el nostre equip de col·laboradors, oferim totes les combinacions lingüístiques habitualment demanades al mercat. Els nostres serveis són realitzats per professionals que tenen un excel·lent domini de les llengües de treball i una formació específica en el nostre camp d’activitat. A més, treballem en un gran nombre d’àmbits temàtics, des d’economia i política a cultura i esports, passant per dret, tècnica, medicina, agricultura i un llarg etcètera. Aquesta diversitat és avalada per la nostra variada cartera de clients.

La nostra filosofia

Lingüics s’especialitza en donar solucions a mida del client per a satisfer qualsevol necessitat relacionada amb la comunicació intercultural, oral o escrita, superant barreres lingüístiques.

Realitzem projectes de qualsevol dimensió, des de la traducció de textos breus fins a l’organització d’actes multitudinaris amb interpretació simultània. Des de la nostra oficina de Barcelona, tenim disponibilitat per a prestar serveis arreu del món, ja sigui desplaçant el nostre equip o bé mitjançant professionals locals.

La nostra estructura ens permet d’oferir una atenció personalitzada al client, facilitant una comunicació més fluida i una major capacitat de resposta per a atendre les seves necessitats. Com a professionals de la comunicació, considerem que aquesta és tan important en l’exercici de la nostra professió com en les relacions amb el client, ja que permet una identificació àgil de les necessitats de cada situació i de les millors eines per a proporcionar un servei satisfactori.

Left Parallax Background Element
Right Parallax Background Element

Serveis

Amb l’objectiu de bastir ponts a través de llengües i cultures, Lingüics ofereix una gamma de serveis que cobreix els diversos àmbits de la comunicació intercultural:

Interpretació

La interpretació és la transmissió d’un missatge oral entre dues llengües i serveix per a superar barreres lingüístiques entre dos o més interlocutors. Es divideix en dues modalitats: interpretació simultània i interpretació consecutiva. La primera requereix l’ús d’equips de so i és adequada per a actes de qualsevol durada amb dues llengües o multilingües. La interpretació consecutiva és indicada per a rodes de premsa o petites reunions amb dues llengües.

En el decurs de la pandèmia, ha sorgit amb força l’opció d’interpretació remota en sessions virtuals o híbrides, en què l’intèrpret o l’equip d’intèrprets no es troben al lloc on se celebra l’acte, sinó que s’hi connecten a través d’una aplicació informàtica amb funció d’interpretació. Si bé en un principi es va crear per a poder superar les limitacions imposades pel distanciament social, la interpretació remota continua sent un recurs que permet als participants de reunions d’assistir-hi sense necessitat de fer desplaçaments.

L’organització de la interpretació pot presentar diversos graus de complexitat en funció del nombre de llengües de treball. En la interpretació bilingüe, hi ha una sola combinació lingüística, mentre la interpretació multilingüe en presenta més, d’acord amb el nombre de llengües utilitzades. En funció de la càrrega de treball, cada combinació lingüística queda coberta per un o dos intèrprets. Només sol haver-hi un únic intèrpret en cas d’actes breus (90 minuts màxim) o en jornades més extenses amb escassa càrrega de treball; en la resta de casos, és imprescindible comptar amb dos intèrprets per combinació lingüística.

Els equips d’interpretació simultània reuneixen una sèrie de requisits tècnics, conformes a estàndards internacionals de qualitat, que permeten tant una realització de la tasca professional dels intèrprets en condicions adequades com una bona comunicació entre els interlocutors que utilitzen el servei. Un element bàsic és la cabina –estàtica (preinstal·lada) o mòbil– amb espai per a dos intèrprets i un taulell prou ampli per a donar-hi cabuda a les consoles d’interpretació i les eines de treball dels intèrprets (ordinador portàtil, documentació, etc.).

Com a activitat que requereix una elevadíssima agilitat mental i capacitat de reacció, a Lingüics apostem perquè els nostres intèrprets tinguin a l’abast la millor preparació possible per a cada encàrrec. Més enllà de les qualificacions professionals exigibles i de l’experiència i formació que pugui tenir en cada tema, és desitjable que el client faciliti el màxim possible d’informació i documentació, en benefici d’una bona tasca professional i d’una comunicació reeixida entre els interlocutors.

Així mateix, és imprescindible una bona qualitat de so que permeti als intèrprets de realitzar la seva tasca en condicions adequades. A causa de l’activitat simultània entre escoltar i parlar, i la consegüent concentració que això exigeix, un intèrpret necessita una qualitat de so molt superior de la que cal per a l’escolta simple d’un missatge parlat. En el cas de la interpretació remota, això requereix que tots els usuaris disposin de micròfons de qualitat amb cancel·lació de so ambient. En canvi, l’ús dels sistemes d’àudio incorporats a l’ordinador o d’auriculars per a telèfon mòbil amb micròfon incorporat causa un so deficient per a una pràctica correcta de la interpretació, a més de poder originar problemes d’oïda a llarg termini.

Traducció

La transmissió d’un text escrit a una altra llengua –anomenada traducció i que cal no confondre amb la interpretació – és una tasca intensiva en temps que consisteix en tres passos: documentació, traducció i revisió. Per això, no es pot concebre simplement com a redacció d’un text, ja que el traductor ha d’endinsar-se abans en les idees i la cosmovisió de l’autor i adaptar el text al públic al qual s’adreça, considerant una possible reformulació que, malgrat alterar les paraules, mantingui l’esperit de l’original i el faci entenedor al lector en la llengua d’arribada. La documentació inclou fonamentalment la recerca del lèxic adequat, contrastant diverses fonts, però també la recerca d’informació més genèrica sobre el tema del text. La revisió, pas últim abans del lliurament final del producte, permet al traductor de fer una relectura del text en el seu conjunt per tal d’harmonitzar-ne l’estil.

A Lingüics traduïm textos de qualsevol extensió i temàtica, tot complint escrupulosament els terminis prèviament acordats amb el client. Més enllà de la necessària formació lingüística i tècnica, els nostres traductors es documenten sobre el tema del text amb les diverses eines que els recursos tecnològics actuals posen a l’abast. D’altra banda, cerquem el contacte constant amb el client per tal de determinar clarament les seves necessitats i esvair dubtes relacionats amb la traducció; en aquest sentit, l’animem a fer-nos arribar les seves preocupacions perquè el missatge que vol transmetre arribi de la manera més clara possible al destinatari final, el perfil del qual coneix millor. Nosaltres ens encarreguem de donar-hi la forma més adequada.

Traducció/interpretació d’àudios gravats

Una forma especial d’interpretació engloba la interpretació de fitxers d’àudio gravats. Aquesta modalitat es divideix en dos grups principals: interpretació com a tal i locució de la traducció del text transcrit.

En el cas de la interpretació estrictament parlant, es fa una interpretació simultània del text parlat de l’àudio original. Té l’avantatge de poder-se fer amb relativa rapidesa, però presenta els elements típics d’un discurs oral, amb petites correccions sobre la marxa i altres impureses menors habituals del llenguatge parlat.

En canvi, si es cerca una presentació acurada del text, cal un procés en diversos passos, que inclou una transcripció i traducció de l’original, seguida de la locució en la llengua d’arribada, superposant-la a l’original. L’avantatge d’aquesta modalitat rau en la precisió del discurs presentat i la modulació acurada de la veu, però exigeix un temps de treball superior que la interpretació simple de l’àudio.

Edició de textos

Més enllà de la traducció en si mateixa, a Lingüics també oferim la possibilitat d’edició de textos en les seves facetes diferents, ja sigui per a revisar textos originals o prèviament traduïts. L’abast de l’edició de textos depèn, en gran mesura, d’allò que el client desitgi: si es tracta de mantenir un text amb el mateix estil, es pot atendre purament a la correcció ortogràfica del text (revisió ortotipogràfica). En canvi, es pot donar un tractament més profund al text d’acord amb l’ús correcte de les normes i els hàbits lingüístics així com el context temàtic i estilístic (revisió d’estil).

Serveis complementaris

Una faceta complementària de la traducció de textos és la maquetació, que oferim als clients que ho desitgin com a servei integrat als projectes de traducció. En aquest cas, comptem amb proveïdors externs que duen a terme aquesta tasca per a completar el paquet de serveis contractat pel client.

Així mateix, Lingüics ofereix el servei de transcripció, que consisteix en passar un text enregistrat oralment a un suport escrit. A Lingüics ho realitzem a partir de qualsevol dels suports habituals al mercat. També oferim la possibilitat de transcripció i traducció combinades.

Organització d'actes

A Lingüics oferim suport en l’organització d’actes de caire divers amb interpretació, des de petites reunions i visites acompanyades fins a congressos multitudinaris, incloent qualsevol àmbit temàtic. També podem facilitar l’equipament per a reunions íntegrament remotes o híbrides. A més de l’equip humà d’intèrprets, també proporcionem la instal·lació tècnica de so i imatge amb suport professional per personal qualificat, en funció de les necessitats de l’esdeveniment. Si el client ho desitja, també ens encarreguem de la traducció i transcripció de documentació.

En tractar-se d’un tipus de servei que presenta un amplíssim ventall d’opcions, atenent a la gran diversitat de clients i actes, a Lingüics valorem molt el contacte constant amb el client, procurant no deixar cap detall obert per tal de contribuir a l’èxit de l’esdeveniment.

Si esteu interessats en qualsevol dels nostres serveis, no dubteu a contactar-nos. Us oferirem un assessorament professional, tot presentant-vos una proposta de servei ajustada a les vostres necessitats.

Serveis

Amb l’objectiu de bastir ponts a través de llengües i cultures, Lingüics ofereix una gamma de serveis que cobreix els diversos àmbits de la comunicació intercultural:

Interpretació

La interpretació és la transmissió d’un missatge oral entre dues llengües i serveix per a superar barreres lingüístiques entre dos o més interlocutors. Es divideix en dues modalitats: interpretació simultània i interpretació consecutiva. La primera requereix l’ús d’equips de so i és adequada per a actes de qualsevol durada amb dues llengües o multilingües. La interpretació consecutiva és indicada per a rodes de premsa o petites reunions amb dues llengües.

En el decurs de la pandèmia, ha sorgit amb força l’opció d’interpretació remota en sessions virtuals o híbrides, en què l’intèrpret o l’equip d’intèrprets no es troben al lloc on se celebra l’acte, sinó que s’hi connecten a través d’una aplicació informàtica amb funció d’interpretació. Si bé en un principi es va crear per a poder superar les limitacions imposades pel distanciament social, la interpretació remota continua sent un recurs que permet als participants de reunions d’assistir-hi sense necessitat de fer desplaçaments.

L’organització de la interpretació pot presentar diversos graus de complexitat en funció del nombre de llengües de treball. En la interpretació bilingüe, hi ha una sola combinació lingüística, mentre la interpretació multilingüe en presenta més, d’acord amb el nombre de llengües utilitzades. En funció de la càrrega de treball, cada combinació lingüística queda coberta per un o dos intèrprets. Només sol haver-hi un únic intèrpret en cas d’actes breus (90 minuts màxim) o en jornades més extenses amb escassa càrrega de treball; en la resta de casos, és imprescindible comptar amb dos intèrprets per combinació lingüística.

Els equips d’interpretació simultània reuneixen una sèrie de requisits tècnics, conformes a estàndards internacionals de qualitat, que permeten tant una realització de la tasca professional dels intèrprets en condicions adequades com una bona comunicació entre els interlocutors que utilitzen el servei. Un element bàsic és la cabina –estàtica (preinstal·lada) o mòbil– amb espai per a dos intèrprets i un taulell prou ampli per a donar-hi cabuda a les consoles d’interpretació i les eines de treball dels intèrprets (ordinador portàtil, documentació, etc.).

Com a activitat que requereix una elevadíssima agilitat mental i capacitat de reacció, a Lingüics apostem perquè els nostres intèrprets tinguin a l’abast la millor preparació possible per a cada encàrrec. Més enllà de les qualificacions professionals exigibles i de l’experiència i formació que pugui tenir en cada tema, és desitjable que el client faciliti com més informació i documentació millor, en benefici d’una bona tasca professional i d’una comunicació reeixida entre els interlocutors.

Així mateix, és imprescindible una bona qualitat de so que permeti als intèrprets de realitzar la seva tasca en condicions adequades. A causa de l’activitat simultània entre escoltar i parlar, i la consegüent concentració que això exigeix, un intèrpret necessita una qualitat de so molt superior de la que cal per a l’escolta simple d’un missatge parlat. En el cas de la interpretació remota, això requereix que tots els usuaris disposin de micròfons de qualitat amb cancel·lació de so ambient. En canvi, l’ús dels sistemes d’àudio incorporats a l’ordinador o d’auriculars per a telèfon mòbil amb micròfon incorporat causa un so deficient que impedeix una pràctica correcta de la interpretació, a més de poder originar problemes d’oïda a llarg termini.

Traducció

La transmissió d’un text escrit a una altra llengua –anomenada traducció i que cal no confondre amb la interpretació [enllaç Interpretació]– és una tasca intensiva en temps que consisteix en tres passos: documentació, traducció i revisió. Per això, no es pot concebre simplement com a redacció d’un text, ja que el traductor ha d’endinsar-se abans en les idees i la cosmovisió de l’autor i adaptar el text al públic al qual s’adreça, considerant una possible reformulació que, malgrat alterar les paraules, mantingui l’esperit de l’original i el faci entenedor al lector en la llengua d’arribada. La documentació inclou fonamentalment la recerca del lèxic adequat, contrastant diverses fonts, però també la cerca d’informació més genèrica sobre el tema del text. La revisió, pas últim abans del lliurament final del producte, permet al traductor de fer una relectura del text en el seu conjunt per tal d’harmonitzar-ne l’estil.

A Lingüics traduïm textos de qualsevol extensió i temàtica, tot complint escrupulosament els terminis prèviament acordats amb el client. Més enllà de la necessària formació lingüística i tècnica, els nostres traductors es documenten sobre el tema del text amb les diverses eines que els recursos tecnològics actuals posen a l’abast. D’altra banda, cerquem el contacte constant amb el client per tal de determinar clarament les seves necessitats i esvair dubtes relacionats amb la traducció; en aquest sentit, l’animem a fer-nos arribar les seves preocupacions perquè el missatge que vol transmetre arribi de la manera més clara possible al destinatari final, el perfil del qual coneix millor. Nosaltres ens encarreguem de donar-hi la forma més adequada.

Edició de textos

Més enllà de la traducció en si mateixa, a Lingüics també oferim la possibilitat d’edició de textos en les seves facetes diferents, ja sigui per a revisar textos originals o prèviament traduïts. L’abast de l’edició de textos depèn, en gran mesura, d’allò que el client desitgi: si es tracta de mantenir un text amb el mateix estil, es pot atendre purament a la correcció ortogràfica del text (revisió ortotipogràfica). En canvi, es pot donar un tractament més profund al text d’acord amb l’ús correcte de les normes i els hàbits lingüístics així com el context temàtic i estilístic (revisió d’estil).

Serveis complementaris

Una faceta complementària de la traducció de textos és la maquetació, que oferim als clients que ho desitgin com a servei integrat als projectes de traducció. En aquest cas, comptem amb professionals col·laboradors que duen a terme aquesta tasca per a completar el paquet de serveis contractat pel client.

Així mateix, Lingüics ofereix el servei de transcripció, que consisteix en passar un text enregistrat oralment a un suport escrit. A Lingüics ho realitzem a partir de qualsevol dels suports habituals al mercat. També oferim la possibilitat de transcripció i traducció combinades.

organització d'actes

A Lingüics oferim suport en l’organització d’actes de caire divers amb interpretació , des de petites reunions i visites acompanyades fins a congressos multitudinaris, incloent qualsevol àmbit temàtic. També podem facilitar l’equipament per a reunions íntegrament remotes o híbrides. A més de l’equip humà d’intèrprets, també proporcionem la instal·lació tècnica de so i imatge amb suport professional per personal qualificat, en funció de les necessitats de l’esdeveniment. Si el client ho desitja, també ens encarreguem de la traducció i transcripció de documentació.

En tractar-se d’un tipus de servei que presenta un amplíssim ventall d’opcions, atenent a la gran diversitat de clients i actes, a Lingüics valorem molt el contacte constant amb el client, procurant no deixar cap detall obert per tal de contribuir a l’èxit de l’esdeveniment.

Si esteu interessats en qualsevol dels nostres serveis, no dubteu a contactar-nos. Us oferirem un assessorament professional, tot presentant-vos una proposta de servei ajustada a les vostres necessitats.

Equip

Lingüics es nodreix d’un reduït equip propi –centrat en la gestió dels serveis , a més de realitzar-ne una part directament– així com d’una àmplia xarxa de col·laboradors que cobreix tota la varietat lingüística i temàtica exigida per un mercat igualment divers. Aquesta estructura permet una màxima flexibilitat en el servei al client, amb projectes fets a mida i realitzats amb agilitat.

Gilbert
Bofill
i Ball

 • Mag. phil. en traducció i interpretació per la Universitat de Viena
 • Doctor en ciències de la traducció i interpretació per la Universitat de Viena
 • Intèrpret i traductor

Joana
Rego
Araújo

 • BSc Honours en genètica per la Universitat de Leeds
 • Màster en oncologia per l’Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, Universitat de Porto
 • Assessora lingüística de Lingüics Comunicació

Equip col.laborador

Lingüics compta amb una extensa xarxa de col·laboradors qualificats que ens permet d’oferir la nostra gamma de serveis professionals en qualsevol llengua del mercat, tant a nivell nacional com internacional, així com cobrir amb garanties una gran varietat temàtica. El coneixement i el contacte directe amb els col·laboradors assegura una bona qualitat del servei.

Equip

Lingüics es nodreix d’un reduït equip propi –centrat en la gestió dels serveis , a més de realitzar-ne una part– així com d’una àmplia xarxa de col·laboradors que cobreix tota la varietat lingüística i temàtica exigida per un mercat igualment divers. Aquesta estructura permet una màxima flexibilitat en el servei al client, amb projectes fets a mida i realitzats amb agilitat.

Gilbert
Bofill

i Ball

 • Mag. phil. en traducció i interpretació per la Universitat de Viena
 • Doctor en ciències de la traducció i interpretació per la Universitat de Viena
 • Intèrpret i traductor

Joana
Rego

Araújo

 • BSc Honours en genètica per la Universitat de Leeds
 • Màster en oncologia per l’Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, Universitat de Porto
 • Assessora lingüística de Lingüics Comunicació

Equip col.laborador

Lingüics compta amb una extensa xarxa de col·laboradors qualificats que ens permet oferir la nostra gamma de serveis professionals en qualsevol llengua del mercat, tant a nivell nacional com internacional, així com cobrir amb garanties una gran varietat temàtica. El coneixement i el contacte directe amb els col·laboradors assegura una bona qualitat del servei.

Clients

Els nostres clients provenen dels àmbits més diversos. A més d’avalar la versatilitat temàtica de Lingüics, això ens permet de mantenir-nos atents i oberts a tots els camps. Aquesta diversitat també es reflecteix en els diferents perfils de clients, que inclouen des d’entitats petites a grans organitzacions internacionals, tant de l’àmbit públic com privat:

Selecció de clients

Entre els nostres clients més significatius destaquen els següents:

Generalitat de Catalunya
Diputació de Barcelona
Govern Federal de la República d’Àustria
Nacions Unides
Universitat Oberta de Catalunya
Universitat de Vic
Jordi Savall
Ricardo Bofill
Agència Catalana de Turisme
Würth
Roto Frank
Duravit
Evonik

Clients

Els nostres clients provenen dels àmbits més diversos, la qual cosa no sols avala la versatilitat temàtica de Lingüics sinó que també ens manté atents i oberts a tots els camps. Aquesta diversitat també es reflecteix en els diferents perfils de clients, que inclouen des d’entitats petites a grans organitzacions internacionals, tant de l’àmbit públic com privat.

Selecció de clients

Entre els nostres clients més significatius destaquen els següents:

Generalitat de Catalunya
Diputació de Barcelona
Govern Federal de la República d’Àustria
Nacions Unides
Universitat Oberta de Catalunya
Universitat de Vic
Jordi Savall
Ricardo Bofill
Agència Catalana de Turisme
Würth
Roto Frank
Duravit
Evonik

Tel.
+34 932 847 438

Mòbil
+34 658 035 516
+34 651 140 047

Left Parallax Background Element